Välja och Jämför Barnförsäkringar Online

Jämför barnförsäkringar online och se till så att du har rätt förutsättningar för att välja barnförsäkring. Att få barn är en gåva, men det är också då den ständiga oron över barnen kommer. Barnen börjar gå, hoppa, springa och det är många gånger förknippat med olika slags skador. Då är det bra att börja tänka på att välja barnförsäkring så fort barnen föds om du vill skydda de på ett ekonomiskt plan inför framtiden.

Barnförsäkring ska ge ersättning både vid sjukdom och vid olycksfall. Idag får sorgligt vis fler barn bestående skador vid sjukdom än av olycksfall. Något som kan vara svårt att tänka sig, och kännas väldigt främmande för dem som inte drabbas, men som plötsligt en dag olyckligtvis kan bli verklighet.

Barnförsäkring Jämför Villkor Och Krav

Ett barn som på grund av någon sorts handikapp aldrig kommer ut i arbetslivet får en låg ersättning av samhället. Om barnet har en barnförsäkring kan det ge ett extra ekonomiskt stöd både till barnet och till föräldrarna, barnförsäkring jämför föräldrar på flera punkter.

En barnförsäkring kan bland annat ersätta bestående skador (medicinsk invaliditet), långvarig arbetsoförmåga (ekonomisk invaliditet), kostnader i samband med vård och sjukhusvistelse, när barnet får vissa allvarliga diagnoser, varav det sistnämnda inte ersätts av alla försäkringsbolag.

Viktigt att komma ihåg är att en barnförsäkring inte gäller för något som inträffat innan försäkringen tecknades, vilket innebär att medfödda sjukdomar i regel inte ersätts. Andra undantag som barnförsäkringar inkluderar är exempelvis ADHD, CP-skada eller epilepsi.

Här kommer en uppräkning av generella begränsningar i försäkringens omfattning som är viktiga att tänka på innan du tecknar en barnförsäkring:

Klicka här för att läsa mer om Trygg Hansa barnförsäkring nu!

Skada innan tecknandet av försäkring – försäkringen gäller inte för sjukdom eller kroppsfel om symptomen visat sig innan försäkringen börjat gälla samt sjukdomar som är en följd av sådana symptom som visat sig innan tecknandet av försäkringen.

Utomlands vistelse – försäkringen gäller under ett år vid utlandsvistelse om barnet skulle få bestående invaliditet, dock så ersätter den inte sjukvårdskostnader utanför Norden. Sjukvårdskostnader utanför EU ersätts endast om du har försäkring resa av internationell typ.

Undantag före vissa sjukdomar – försäkringsbolagen räknar ofta in de sjukdomar som undantas, som t.ex. medfödda sjukdomar om de visat symptom före sex års ålder men undantag kan också göras för psykiska sjukdomar, nerv – och muskelsjukdomar.

Sport och idrott – försäkringsbolag gör vanligtvis inte undantag för sport och idrottsskador, dock så har några bolag undantag för vissa riskfyllda idrotter/aktiviteter som exempelvis boxning, motorsport och bergsklättring samt skador som har uppstått i samband med idrottstävling och professionell idrottsutövning.

Alkohol och droger – försäkringsbolag kan sänka försäkringsersättningen med en skälig summa om barnet varit alkohol – eller drogpåverkat vid tiden för olycksfallet. Detta sker dock endast i undantagsfall och det måste finnas ett samband mellan skadan och alkohol – eller drogförtäringen.

Krigstillstånd – försäkringsbolag gör undantag för sjukdomar/olycksfalsskada som anses orsakad i krig eller krigsliknande oroligheter. Om barnet vistas utomlands när oroligheterna bryter ut gäller barnförsäkringen vanligtvis de första tre månaderna i fall barnet inte är delaktig i oroligheterna.

Atomkärnreaktion – försäkringen gäller inte för sjukdom eller olycksfallskada som kan relateras direkt eller indirekt av en atomkärnprocess.

Terroristhandling – försäkringen gäller inte för sjukdom eller olycksfallsskada orsakat av eller med relation till spridande av biologiska, kemiska eller nukleära substanser i samband med terrorhandling.

Sist men inte minst, några rader om vad som menas med medicinsk – och ekonomisk invaliditet och hur de omfattas av försäkringsbolagen.

Medicinsk invaliditet – innebär i försäkringsterminologin, bestående funktionsnedsättning till följd av en ersättningsbar händelse. Ersättningen utgår som ett engångsbelopp men det kan dröja länge innan en sådan ersättning kan betalas ut för barn. I många fall väntar man tills barnet når vuxen ålder och barnets tillstånd blivit stationärt. Graden av invaliditet bedöms efter en tabell som är gemensam för hela branschen. Trots en generell tabell kan försäkringsbolagen ändå göra egna bedömningar av invaliditetsgraden. Hur mycket barnet får ut i ersättning för medicinsk invaliditet är främst beroende av försäkringsbeloppet och graden av invaliditeten som fastställts.

Ekonomisk invaliditet – eller också kallad ”förvärvsmässig invaliditet”, innebär i försäkringsterminologin, bestående arbetsoförmåga p.g.a. sjukdom eller olycksfall. Invaliditeten ska ha lett till att barnet aldrig kommer ut i arbetslivet eller endast kan arbeta halvtid. Ersättning vid ekonomisk invaliditet betalas ut om försäkringsbolaget bedömer att arbetsförmågan är bestående med minst 50 %. Vissa försäkringsbolag kräver även att Försäkringskassan fattat beslut om aktiviteten/sjukersättningen. Vanligt att försäkringsbolagen också kräver är att invaliditeten ska fastställas till en viss nivå för att barnet ska ha rätt till ersättning. Nivån av ersättning är beroende av valt försäkringsbelopp och graden av arbetsoförmåga.
De flesta försäkringsbolag betalar ut ersättning som ett engångsbelopp med vissa undantag som ersätter med en månadssumma.

Jämför barnförsäkring med Insplanet NU!

Checklista Bästa Barnförsäkringen

Vid tecknande av bästa barnförsäkringen kan det vara bra att använda sig av den checklista som du finner här nedan för att reda ut alla villkor och kostnader som försäkringen omfattar:

1. Vilka typer av skada omfattar försäkringen?
2. Vilka typer av skada omfattas inte av försäkringen?
3. Vilka krav ställer försäkringsbolaget på en kund för att ersätta skada?

Klicka här för att jämföra barnförsäkring nu.