Jämför Företagsförsäkringar med Ansvarsförsäkring

Alla aktiva bolag har behov av företagsförsäkring i någon form, beroende på vilket område bolaget är aktiva inom och storleken på dess verksamhet, jämför företagsförsäkring online innan du tecknar. Det kan vara allt från företagsförsäkringar med ansvarsförsäkring till särskild anpassad egendomsförsäkring som kan behövas i just din verksamhet.
Företagsförsäkringar är något mer komplicerade än personliga försäkringar på grund av variationen av risker och behov av skydd är så stort. Många försäkringsbolag kan erbjuda flexibla lösningar för företagare. Som företagare kan du i många fall välja försäkringar som passar din verksamhet och bransch bäst.

Det finns en stor mängd försäkringar som företag kan teckna men det är vanligtvis nedanstående tre typer av försäkringar som är mest aktuella:

Egendom: Skyddar företagets egendom som maskinell utrustning eller varulager vid t.ex. stöld, brand eller annan typ av skador. Givetvis får speciella försäkringar tecknas för t.ex. tung lastbil av diverse slag som inte räknas som vanlig lös egendom och då en vanlig fordonsförsäkring enligt Trafikskadelagen krävs. Även särskilt dyrbar och stöldbegärlig egendom kräver en speciell försäkring med anpassad riskbedömning.

Avbrott: Skyddar företaget vid driftsstopp förorsakat av olycka, t.ex. maskinskada eller skada i lokalen som förhindrar förväntad produktion. Denna försäkring kan täcka fasta kostnader samt inkomstbortfall.

Ansvarsförsäkring: Skyddar företaget om anställda blir vållande, och företaget blir ersättningsskyldigt, för person, egendom eller ekonomisk skada.

Företagare bör se över verksamheten och göra en värdering av de riskmoment som den medför; hur skulle företaget drabbas vid en olycka och vilken del av bolaget eller dess verksamhet är mest sårbart? Ofta kan försäkringsbolagen skräddarsy lösningar efter företags behov, redogör för de risker som kan identifieras, begär sedan en offert från flera aktörer och jämför försäkringar. Försäkringsbolag kan specialisera sig på vissa branscher, ha större kunskap och erfarenhet av dessa, och har därmed lättare för att identifiera risker och erbjuda bättre priser.

Klicka här för att läsa mer om inkomstförsäkring för egenföretagare via Unionen!

Försäkringar Företag

Förutom de mest generella försäkringar företag vanligtvis efterfrågar så finns det en rad försäkringar som försäkringsbolagen erbjuder företag. Ytterligare skydd som försäkringsbolagen erbjuder kan vara rättsskydd vid tvist, ersättarskydd för mindre företag som skulle drabbas hårt om en nyckel person skulle bli sjuk och inte kunna utföra sitt arbete eller entreprenörs försäkring som skyddar för fel konstruktion eller ombyggnad. I många fall inkluderas de i diverse kombinationspaket som försäkringsbolagen på förhand har satt samman åt företag i olika branscher, dessa täcker de vanligaste skadeområdena, men som tidigare nämnts kan säkerligen paket skräddarsys efter kundens särskilda behov. Kunder kan även utgå från ett standardpaket och köpa till de tilläggsförsäkringar som den anser att de behöver.

Risker och Försäkringar För Företag

Försäkringsbolag kan vara motvilliga att försäkra bolag i vissa branscher där skaderisken är väldigt hög, detta kan vara branscher där personer eller stöldbegärliga varor i stor utsträckning exponeras för risker av en svårkontrollerad art. Försäkringsbolag kan i vissa fall teckna försäkringar för företag där risken är större än vanligt men detta kommer säkerligen då att speglas försäkringsvillkoren och den premien företaget kommer att få betala. Även om företag är verksamt i en bransch där skaderisken inte är så hög är det inte en självklarhet att de får teckna en försäkring. Vanligtvis kräver försäkringsbolag att företag skall vara med i Företagarna, betalar service avgift samt att den maximala omsättningen per år inte överstiger 20 Milj SEK. Försäkringsbolagen brukar även efterfråga senaste årets skadeanmälningar för att de skall kunna göra en korrekt riskbedömning och sätta premien därefter.

Checklista Bästa Företagsförsäkringen

Vid tecknande av bästa företagsförsäkringen kan det vara bra att använda sig av den checklista som du finner här nedan för att reda ut alla villkor och kostnader som försäkringen omfattar. Hitta billiga och bra försäkringar:

1. Vilka typer av skada omfattar försäkringen?
2. Vilka typer av skada omfattas inte särskilt av försäkringen?
3. Vilken självrisk kommer kunden att stå för vid en skada? Kan försäkringsbolaget kräva en högre självrisk vid en viss typ av skada?
4. Vilka krav ställer försäkringsbolaget på dig som kund för att ersätta skada, t.ex. krävs det ett lås av viss säkerhetsklass eller någon form av brandsäkerhetsutrustning för att erhålla ersättning?