Välja och Jämför Fordonsförsäkringar Online

Att inte försäkra fordon i Sverige är inget alternativ då att välja fordonsförsäkringar är i de flesta fall ett måste enligt svensk lagstiftning. Jämför fordonsförsäkring online och spara mycket pengar som du kan använda till roligare saker.

Klicka här för att läsa mer om Gjensidige Fösäkringar bilförsäkring villkor och pris!

Kör du ett motordrivet fordon på svenska vägar ska fordonet vara registrerat i vägtrafikregistret samt försäkrat. Som ägare av ett fordon är det din skyldighet att känna till denna lag. Köper du ett registrerat fordon ska du skicka en anmälan om ägarbyte till Transportstyrelsen inom 10 dagar från det datum som angivits i ägarbytesanmälan, och först då faller skyldigheten på den nya registrerade ägaren att hålla fordonet försäkrat. I vissa fall kan skyldigheten att hålla fordonet försäkrat falla över på den som innehar nyttjanderätten av ett fordon, exempel på detta kan vara kreditköp med förbehåll eller leasing som sträcker sig längre än ett år. Är den nya ägaren av ett fordon inte myndig, är det vårdnadshavarens skyldighet att hålla fordonet försäkrat.

Sammanfattningsvis kan man säga att; är inte ett fordon avställt i vägtrafikregistret så måste det ha en gällande försäkring enligt 2 § Trafikskadelagen (TSL, SFS 1975:1410). Enligt denna lag behöver du alltså inte framföra fordon i trafiken för att du ska vara skyldig att hålla det försäkrat, det räcker med att det inte är avställt i vägtrafikregistret. Detta betyder inte att du måste ha ditt fordon helförsäkrat för att framföra det i trafiken, lagen finns till för att skydda alla parter vid en eventuell olycka. Du kan välja att endast ha en trafikförsäkring på ditt fordon men skulle en olycka inträffa så står ditt försäkringsbolag för de skador som kan ha orsakats medtrafikanter. Enligt internationella överenskommelser gäller även fordons försäkringar utanför hemlandets gränser. Inom Europa tillämpas det gröna kortet som ett bevis på att fordonet har en gällande försäkring, i arabländerna så används det orange kortet som en motsvarighet till det gröna kortet.

Klicka här för att se pris och villkor för bilförsäkring med Moderna Försäkringar!

Då ägare inte har fordonsförsäkring

Äger du ett fordon i Sverige som inte är avställt enligt vägtrafikregistret eller avregistrerat har du ändå en skyldighet att hålla det försäkrat. Om du som ägare inte har fordonsförsäkring enligt denna regel kommer du att debiteras en daglig avgift av TFF (Trafik Försäkrings Föreningen) tills dess att du skaffar en gällande fordonsförsäkring.

TFF är en sammanslutning av samtliga bolag i branschen som erbjuder försäkring av fordon och har enligt 34 § Trafikskadelagen (TSL) en lagstadgad rätt att ta ut en daglig avgift på oförsäkrade fordon. I de fall olyckan är framme och fordonets ägare inte har en gällande försäkring skall TFF träda in och stå för eventuella skadekostnader som det oförsäkrade fordonets ägare orsakar. Enligt lagen om skatt på trafikförsäkringspremie (2007:460), får TFF ta ut en avgift som överstiger den högsta försäkringspremien för liknande fordon med 10 % inklusive skatt. Den minsta avgiften du kan debiteras av TFF är 200 kr och det spelar ingen roll hur få dagar fordonet har varit oförsäkrat. Har du inte försäkrat bilen vid ett ägarebyte, inte betalat försäkringspremien, sagt upp försäkringen utan att ställa av bilen i vägtrafikregistret, kommer du att debiteras en daglig avgift av TFF från det att försäkringen upphörde att gälla. TFF kommer då att skicka ett krav till dig som ägare av bilen så fort de får uppgiften från Transportstyrelsen om att ett fordon saknar lagstadgad trafikförsäkring. I kravbrevet kommer att framgå att fordonet är oförsäkrat och att ägaren ska kontakta sitt försäkringsbolag snarast. Därefter kommer de att debitera en trafikförsäkringsavgift per oförsäkrad dag, för närvarande 105,88 kr för en vanlig personbil per dag efter första dagen som debiteras enligt minimum avgiften på 200 kr.

Om inte kunden åtgärdar ärendet kommer det att skickas en påminnelse ca 21 dagar senare, åtgärdar du inte ärendet trots detta kommer det att skickas ett ytterligare inkassokrav efter ca 21 dagar. Vilken veckodag eller vilken tid i månaden som TFF skickar krav till dig varierar helt och hållet beroende på när den första avin är skickad. Vill du ställa av ditt fordon kan du göra detta på Transportstyrelsens hemsida, genom att ringa deras telefonnummer för service 0771-25 25 25 alternativt skicka in ditt registreringsbevis. Du kan även kontakta TFF 08-522 782 00 om du känner dig osäker på om ett fordon behöver försäkras.


Klicka här för att se pris och villkor för bilförsäkring med Vardia Försäkring!

Då ägare inte har skyldighet att ha en fordons försäkring

Är ett fordon avställt i vägtrafikregistret har du inte en skyldighet att hålla det försäkrat, för övrigt finns det väldigt få tillfällen då du som ägaren inte har skyldighet att ha en fordons försäkring.

Motordrivna fordon som endast skall användas på inhägnat område behöver inte vara försäkrade, exempel på detta kan vara truckar som används på ett industriområde eller tävlingsfordon som används på en inhägnad bana. Inte heller fordon som tillhör staten, främmande stat eller som är registrerade i främmande stater behöver ha en försäkring i Sverige. Om fordonet har varit beslagtaget av en myndighet och ägaren inte haft en rimlig möjlighet att ha tillgång till det finns det även förmildrande omständigheter som reducera skyldigheten att hålla fordonet försäkrat. Ägaren måste då inkomma till Trafikförsäkringsföreningen med ett intyg från relevant myndighet för att få eventuell avgift nedsatt.

För husvagnsförsäkring och släpvagnsförsäkring finns det särskilda villkor och försäkringar, de är inte motordrivna fordon men kan dock framföras i trafiken med hjälp av ett motordrivet fordon.

Fordonsförsäkringen och försäkringsbolag

För att ett bolag ska kunna sälja fordonsförsäkringen i Sverige, och därmed försäkra ett svenskt fordon, måste de ha ett tillstånd att driva försäkringsrörelse från Finansinspektionen. Tillståndet kan vara begränsat på vis som gör att de endast får rikta sig till vissa yrkesgrupper eller geografiska områden. Utländska bolag kan även få tillstånd att bedriva försäkringsrörelse, och därmed även försäkra fordon i Sverige genom en lokal generalagentur eller filial. Fordonsförsäkringar kan även säljas av försäkringsförmedlare, dessa aktörer försäkrar inte fordon utan förmedlar endast försäkringar genom avtal med ett försäkringsbolag. Försäkringsförmedlare som säljer, och genom rådgivning hjälper personer att välja fordonsförsäkring, behöver även de ett tillstånd från Finansinspektionen. Jämför bilförsäkring, MC försäkring och andra former av fordonsförsäkringar innan du tecknar en försäkring. På så vis kan du spara mycket pengar på att t.ex. välja släpvagnsförsäkring med rätt villkor och pris.

Checklista bästa fordonsförsäkring

Vid tecknande av bästa fordonsförsäkring kan det vara bra att använda sig av den checklista som du finner här nedan för att reda ut alla villkor och kostnader som försäkringar omfattar:

1. Vilka typer av skada omfattar försäkringen?
2. Vilka typer av skada omfattas inte särskilt av försäkringen?
3. Vilken självrisk kommer kunden att stå för vid en skada? Kan försäkringsbolaget kräva en högre självrisk vid en viss typ av skada?
4. Vilka krav ställer försäkringsbolaget på dig som kund för att ersätta skada, t.ex. krävs det ett lås av viss säkerhetsklass eller någon form av brandsäkerhetsutrustning för att erhålla ersättning?

Klicka här för att jämföra bilförsäkring nu.

Bolag Rating Hemsida
Modern Forsakringar RatingModerna Försäkringar Rating Hemsida
Gjensidige RatingGjensidige Rating Hemsida
Netviq RatingNetviq Rating Hemsida
Trygg Hansa RatingTrygg Hansa Rating Hemsida
Insplanet RatingInsplanet Rating Hemsida